SCHRIJF THERAPIE BEGELEIDING VOOR KINDEREN MET SCHRIJFPROBLEMEN

Schrijven kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel.  Schrijven is het op papier zetten van een boodschap. 30% van de kinderen in Nederland ondervindt in meer of mindere mate problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrijven, tempo problemen en/of pijn en vermoeidheid bij schrijven.

Het schrijven op zichzelf is een motorische vaardigheid waar basisvoorwaarden voor aanwezig moeten zijn. Dit heeft alles te maken met rijping en motorisch leren.


WANNEER SPREKEN WE VAN EEN MOTORISCH SCHRIJFPROBLEEM

 • Het handschrift (het schrijfproduct) niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie).
 • Het tempo te traag is.
 • De schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven.
 • Het volhouden van de beweging problemen oplevert.
 • Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook een uitingsvorm zijn van complexe motorische problematiek (Developmental  Coordination Disorder = DCD,   Neuromusculaire aandoeningen, cerebrale stoornissen etc.), gedragsstoornissen (autisme etc.) of leerproblemen op basis van cognitieve deficiënties zoals bijv. mentale retardatie, dyslexie.

KINDERFYSIOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES

 • Onderzoeken of er een motorisch probleem aan het schrijven ten grondslag ligt.
 • Een individueel behandelplan voor uw kind maken.
 • Overleg met leerkracht om de behandeling op de schoolse vaardigheden af te stemmen.
 • Advies over schrijfmateriaal.

DE KWALITEIT VAN HET SCHRIJVEN WORDT BEPAALD AAN DE HAND VAN

 • De leesbaarheid van de letters, woorden en zinnen.
 • De schrijfbeweging; verloop en nauwkeurigheid.
 • De snelheid van bewegen.
 • Het wel/niet optreden van vermoeidheid.
 • Pengreep, drukopbouw en opgebouwde spanning.
 • Houding.

HOE KOMT U BIJ DE KINDERFYSIOTHERAPEUT TERECHT

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk (DTF). Dit betekent dat u op eigen initiatief een afspraak voor een onderzoek en observatie kunt regelen. Vaak zijn er problemen met het schrijven op school en zal de leerkracht adviseren contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut. Ook een (huis)arts kan u adviseren en doorsturen.